Izvor in analiza težav

Ustvarjalci portala sos-sola.si smo večinoma tehniki, ki smo naučeni svoje teze podkrepiti z dokazljivimi dejstvi. Zatorej smo naša osebna opažanja tudi preverili. Na tem mestu vam predstavljamo naše ugotovitve.

DOSEGANJE UČNIH CILJEV PRI MATEMATIKI JE NIZKO IN ŠE PADA.

ZNANJE ARITMETIKE IN ALGEBRE

V prvih treh razredih oz. prvem triletju se pri matematiki obravnavajo tri teme (povzeto po: Učni načrt za matematiko, 2011):

  • aritmetika in algebra (učenci pri tej temi spoznavajo števila in računske operacije),
  • geometrija in merjenje (tu spoznavajo like, telesa in merske enote),
  • druge vsebine (razvijajo logiko).

Učni načrt za prvo triletje razdeli ure med zgornje tri teme takole:

Učni načrt 2011

  • Aritmetika in algebra (290 ur) 71% 71%
  • Geometrija in merjenje (58 ur) 14% 14%
  • Druge vsebine (62 ur) 15% 15%

Delež računstva (aritmetike in algebre) v učnem načrtu je upravičeno največji, saj so dobre številske predstave pri naravoslovnih predmetih nujno potrebne.

NEUTRJENA SNOV PRVEGA IN DRUGEGA RAZREDA POVZROČA HUDE TEŽAVE.

Matematika je zelo pomemben predmet v osnovni šoli. V vseh devetih razredih je matematike skupaj 1318 ur. V tretjem in četrtem razredu je matematika na urniku vsak dan, v drugih razredih pa štirikrat tedensko. Če ima šolar pri matematiki težave, se s stisko sooča skoraj vsak dan.

Prvo triletje je ključno, saj v teh letih šolarji pridobijo temeljna znanja, spretnosti in predstave. Zelo hude težave se lahko pojavijo v višjih razredih, če ti temelji niso trdni.

Pri matematiki so te težave še toliko bolj izrazite, saj se učna snov nenehno nadgrajuje. Zaradi velikega števila ur pa to nadgrajevanje poteka zelo hitro.

Število ur matematike v posameznih razredih

Matematika v prvih štririh razredih

Graf prikazuje število dni v tednu z matematiko

Velike težave nastopijo, če ugotovimo, da šolar pouka matematike ne dohaja, ker nima temeljnih znanj. V tem primeru mora tisti, ki otroku pomaga, poleg rednega domačega dela nadoknaditi še zaostanek snovi iz prejšnih let.

Zato je preverjanje znanja v prvem in drugem razredu odločilnega pomena.

SPREMEMBE ŠOLSKEGA SISTEMA CILJAJO PREVISOKO.

Sedemletnik je nekoč torej hodil v prvi razred in računal do dvajset. Sedemletnik danes pa hodi v drugi razred, računa do sto ter rešuje lažje enačbe in ulomke. Za vse to  ima na razpolago manj ur kot prej.

Za povrh so ocene dve leti opisne, te pa so manj pregledne kot številčne. Z opisnimi ocenami težje ugotovimo morebitne pomanjkljivosti v znanju.

RAZLIKE V STAROSTI MED PRVOŠOLCI SO PREVELIKE.

Leta 1983 se je v prvi razred lahko vpisal sedemletni otrok. Pogojni vpis je bil možen za otroke rojene v aprilu ali maju.

Sedaj  je drugače. V prvi razred se vpisujejo otroci, rojeni od 1. 1. do 31. 12. Torej lahko v prvem razredu prvega septembra sedijo otroci, ki so stari 5 let in 8 mesecev in otroci, ki so stari 6 let in 8 mesecev. Razlika med prvimi in drugimi je ogromna.

SKLEP

Ugotovili smo, da se pri matematiki učni cilji slabo dosegajo in da je trend še naprej negativen, da znanje aritmetike in algebre izginja, da neutrjena snov prvega in drugega razreda povzroča hude težave ter da spremembe učnega sistema ciljajo previsoko.

Ker nam je mar za šolarje, družine in šolo, se z vsem tem ne moremo sprijazniti. Zato nas je nekaj podobno mislečih za vas pripravilo portal za pomoč otrokom in staršem sos-sola.si.